Bauamt

Albert Mauerer
Telefon: 0 86 56 / 98 89 18
E-Mail: albert.mauerer@anger.de

Technisches Bauamt

Andreas Ortner
Telefon: 0 86 56 / 98 89 13
E-Mail: andreas.ortner@anger.de

Einwohnermeldeamt

Elisabeth Rottenmoser
Telefon: 0 86 56 / 98 89 12
E-Mail: elisabeth.rottenmoser@anger.de

Feuerwehren

Michael Schießl
Telefon: 0 86 56 / 98 89 17
E-Mail: michael.schiessl@anger.de

Führerscheinanträge

Andrea Huber
Telefon: 0 86 56 / 98 89 11
E-Mail: andrea.huber@anger.de 

Fundamt

Andrea Huber
Telefon: 0 86 56 / 98 89 11
E-Mail: andrea.huber@anger.de 

Gewerbeamt

Ludwig Kriegenhofer
Telefon: 0 86 56 / 98 89 20
E-Mail: ludwig.kriegenhofer@anger.de 

 

Hauptverwaltung und Geschäftsleitung

Albert Mauerer
Telefon: 0 86 56 / 98 89 18
E-Mail: albert.mauerer@anger.de

 

Kämmerei

Michael Schießl
Telefon: 0 86 56 / 98 89 17
E-Mail: michael.schiessl@anger.de

Kassenverwaltung

Andrea Huber
Telefon: 0 86 56 / 98 89 11
E-Mail: andrea.huber@anger.de  

Mahn- und Vollstreckungswesen

Andrea Huber
Telefon: 0 86 56 / 98 89 11
E-Mail: andrea.huber@anger.de 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ludwig Kriegenhofer
Telefon: 0 86 56 / 98 89 20
E-Mail: ludwig.kriegenhofer@anger.de 

 

Passamt

Andrea Huber
Telefon: 0 86 56 / 98 89 11
E-Mail: andrea.huber@anger.de 

Personalamt

Michael Schießl
Telefon: 0 86 56 / 98 89 17
E-Mail: michael.schiessl@anger.de

 

Rentenamt

Elisabeth Rottenmoser
Telefon: 0 86 56 / 98 89 12
E-Mail: elisabeth.rottenmoser@anger.de

Sozialamt

Elisabeth Rottenmoser
Telefon: 0 86 56 / 98 89 12
E-Mail: elisabeth.rottenmoser@anger.de

Standesamt

Elisabeth Rottenmoser
Telefon: 0 86 56 / 98 89 12
E-Mail: elisabeth.rottenmoser@anger.de

Steueramt

Ludwig Kriegenhofer
Telefon: 0 86 56 / 98 89 20
E-Mail: ludwig.kriegenhofer@anger.de 

 

Straßen- und Wegerecht

Ludwig Kriegenhofer
Telefon: 0 86 56 / 98 89 20
E-Mail: ludwig.kriegenhofer@anger.de 

 

Schulwesen, Kindergärten und -Horte

Michael Schießl
Telefon: 0 86 56 / 98 89 17
E-Mail: michael.schiessl@anger.de

 

Wahlen

Elisabeth Rottenmoser
Telefon: 0 86 56 / 98 89 12
E-Mail: elisabeth.rottenmoser@anger.de